Klimatizace a operační sály podle DINNěmecká norma DIN 1946/4-2008 řeší požadavky na klimatizaci operačních sálů. Proti dosud používané metody výpočtu výměn vzduchu na OS podle typu používání sálu dává přednost systémové ochraně nejen operačního pole ale i instrumentária a personálu. Pro podrobnější informace si zakupte výše citovanou normu.

 

Operační sály ( OS)  se dělí na:
 
-         OS se systémy klimatizace používající laminární proudění k docílení ochranného pásma, v němž se operace provádí a jsou v něm umístěny stolky s instrumenty (třída prostředí Ia);
 
-         OS sály se systémy klimatizace se složeným nebo přetlakovým systémem (třída prostředí Ib).
 
V rámci projektování musí uživatel písemně uvést údaje ke druhům operací (např. implantace alloplastických materiálů), délce operací, velikosti a počtu operačních polí, umístění OP stolu, příp. stojanu, velikosti a uspořádání instrumentačních stolů. Na základě těchto údajů pak hygienik stanoví třídu prostředí.
 
Pokud se v nemocnici budou provádět jak vysoce aseptické operace s implantací cizího materiálu, tak i hygienicky méně náročné operace ve stejném OS, musí klimatizace zajistit dostatečnou ochranu nejvyššími požadavky na téměř sterilní vzduch.
 
Nebudou-li instrumentační stoly připravovány v OS, ale ve speciální místnosti nebo zóně (např. v přípravně instrumentačních stolů), pak tam musí být zajištěny stejné aseptické podmínky jako v příslušném OS.
 
POZNÁMKA     Jako základní opatření na OS je nutná vysoká disciplína personálu. Technická opatření mohou přispět k tomu, že se redukuje intraoperační vnášení infekce do rány přímo nebo kontaminovaným sterilním materiálem. Vzduch přiváděný do OS musí být proto zpracován v konečné fázi HEPA filtrem. Podpůrně zde mohou působit opatření, jako je důsledné stínění ochranného pásma OS laminárním prouděním vzduchu (LP) a celého OS prouděním vzduchu směrovaným do vedlejších místností spojených dveřmi. Tím se zabrání, aby do OS a ochranného pásma vnikla kontaminace z okolí. Proto je mimo to možné upustit od dosud vyžadované rozřeďovací koncepce klimatizace vysokými objemy proudění a náročnou filtrační technikou proti mikročásticím.
 
 
 
 
 
Třída prostředí Ia
 
V OS s třídou prostředí Ia se musí minimalizovat vnášení částic a mikrobů do ochranného pásma. To vyžaduje zejména:
 
-        systémy pro vedení vzduchu vytvářející LP v celém ochranném pásmu;
-        minimální rychlost přiváděného vzduchu;
-        teplotu vzduchu v místnosti, která je vyšší, než teplota přiváděného vzduchu, stanovená uživatelem;
-        přiváděné vertikální proudění do ochranného pásma přes filtr pro odloučení mikročástic, případně se stabilizátory proudění;
-         zohlednění efektů možných rušivých veličin (např. vlivu operčních svítidel a satelitů, stropních jednotek jako nosných ramen, držáků přístrojů, monitorů, vyhřívaných ploch atd.).
Kvůli množství možných vlivů a narušování účinnosti systémů LP se u složitých podmínek uspořádání doporučuje vyhodnocení předem.
 
Velikost ochranného pásma se řídí druhem operací, přičemž ochranné pásmo zahrnuje operační pole , stolky s instrumenty s volně položeným sterilním materiálem, jakož i sterilně oblečený operační tým.
 
V národní a mezinárodní provozní praxi se jako dostačující ukázala ochranná pásma 3m x 3m, které jsou zpravidla realizována pomocí výstupu LP.
 
Odchylky od tohoto dimenzování vyžadují již ve fázi projekce diferencovanou analýzu umístění a potřeby plochy pro ochranné pásmo. Do analýzy umístění se zahrnou standardní situace operačních polí, stolů s instrumenty s volně položeným sterilním materiálem, jakož i sterilně oblečeným OP týmem. Možné rušivé vlivy musí kriticky zhodnotit hygienik ve spolupráci s projektantem.
 
POZNÁMKA     Seznam příkladů operací s třídou prostředí Ia:
 
-        ortopedická a úrazová chirurgie (např. totální endoprotéza kolena a kyčle);
-        neurochirurgické zásahy se zvláště vysokým rizikem infekce;
-        gynekologie (např. prsní protézy);
-        obecná chirurgie (např. kýlní implantáty);
-        srdeční/cévní chirurgie (např. cévní protézy);
-        transplantace (např. celých orgánů);
-        operace tumoru trvající více hodin s velkoplošným otevřením operačního pole;
-         operace s velmi dlouhým celkovým časem (příprava, čas pro uložení otevřeného instrumentária, čas řezání-šití).
 
 
Třída prostředí Ib
 
OS s prostředím třídy Ib se využívají k operacím, které nemusí být prováděny pod LP. V těchto OS  se smíšeným nebo přetlakovým  prouděním se nevyhrazuje žádné definované ochranné pásmo.
 
Do třídy Ib patří také sály, v nichž se vkládají malé implantáty (např. koronární stent), nebo se provádějí např. invazivní angiografie a katetrizace srdce, MIC zákroky a endoskopická vyšetření sterilních tělesných dutin.

OS třídy Ib se provozují s pozitivní bilancí vzduchu, kde podíl venkovního vzduchu je nejméně 1200 m3/hod. Aby se zabránilo přenosu mikrobů a částic vzdušnou cestou při otevření dveří OS a vstupu do operačního  pásma během operace, doporučuje se instalovat vzduchovou překážku, zvláště při velkém rozdílu teplot mezi OP sálem a sousedními místnostmi. Takovými místnostmi mohou být např. místnosti pro přípravu pacientů a umývárny. Při tom vzduchotechnické funkce překážky lze docílit přímo (připojením na přiváděný vzduch), nebo nepřímo (prouděním ven z OS).

 

 

 

využití prostoru
koncepce
opatření
1 Operační oddělení
suma objemů vzduchu ABL < suma přiváděného upraveného vzduchu
 
Pro zajištění řízeného proudění vzduchu se nesmí okna OS otvírat (výjimka: evakuace a odstranění kouře).
 
Vytápění místnosti buď hladkými, dobře čistitelnými a dezinfikovatelnými topnými tělesy bez konvektorových plechů, nebo tepelně aktivními plochami místnosti.
 
1.1 Operační sály
Mimo čas využívání OS provoz s redukcí venkovního vzduchu a/nebo objemu cirkulace vzduchu, jakož případně s vypnutím chlazení a zvlhčování při splnění požadavků podle 6.9.
 
Přepouštění části přiváděného upraveného vzduchu do předpokoje/předpokojů.
P 1200 m3/hod venkovního vzduchu, zbytek jako cirkulační vzduch z OS..
Teplota přiváděného vzduchu 19 °až 26 °C, stavitelná.
 
3stupňová filtrace
Mezistrop s pod tlakem vůči OP sálu.
 
Průchody odvádějící vzduch vybavené odlučovači polétavých textilních vláken
1.1.1 Operační sály Ia
Laminární pole asi 3,2 m2 x 3,2 m2 nad celým ochranným pásmem, případně s cirkulačním, pevným stabilizátorem proudění do asi 2,10 m nad OKFFB.
 
Vytápění místnosti prostřednictvím topných ploch k dispozici celoročně.
Venkovní vzduch je dokonale míchán s doplňkovým cirkulačním vzduchem.
 
Přípustná hladina hluku zařízení O 48 dB(A), měřeno ve středu OS, 1,8 m nad OKFFB.
 
Regulace topení během doby využívání taková, že teplota ABL neleží pod teplotou přiváděného vzduchu.
1.1.2 Operační sály Ib
Turbulentní mísící nebo přetlakové proudění.
 
Předpokoj nebo předpokoje s funkcí vzduchové překážky vůči chodbě třídy II se doporučuje ve speciálních případech.
 
Průchody odvádějící vzduch s odlučovačem polétavých textilních vláken.
Přípustná hladina hluku zařízení O 48 dB(A), měřeno ve středu OP sálu, 1,8 m nad OKFFB.